ENERGOPOLITIKA

Ieviešot un sertificējot energopārvaldības sistēmu LVS EN ISO 50001:2018, SIA “Arbo Windows” apņemas:

• pieejamos resursus izmantot racionāli un ilgtspējīgi;
• tiekties uz arvien energoefektīvāku darba procesu;
• nodrošināt gan Eiropas Savienības, gan Latvijas Republikas enerģētikas likumdošanas prasību ievērošanu un izpildi;
• atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi;
• informēt darbiniekus, ņemt vērā to ieteikumus un zināšanas enerģētikas jautājumu risināšanā;
• izglītot darbiniekus energoefektīvas darba prakses īstenošanā;
• nodrošināt nepieciešamos resursus izvirzīto mērķu sasniegšanai;
• regulāri pārskatīs jau paveikto un izvirzīt jaunus mērķus energopārvaldības uzlabošanā;
• integrēt energopolitiku visos procesos.

KVALITĀTES POLITIKA

SIA “ARBO WINDOWS” kvalitātes politika ir vērsta uz:

• Klienta vēlmju sapratni un izpildi;
• Uzņēmuma attīstību un pilnveidošanu;
• Uzņēmuma misijas un mērķu sasniegšanu.

Kvalitātes politika un tās īstenošana balstās uz šādiem pamatprincipiem:

Klientiem

• Piedāvāt klientiem atsaucīgu un profesionālu atbalstu projektu saskaņošanas un pasūtīšanas gaitā;
• Nodrošināt kvalitatīvi saražota gala produkta piegādi solītajā termiņā;
• Ražot atbilstoši eksporta mērķa valstu noteiktajiem būvniecības noteikumiem;
• Patstāvīgi uzlabot un papildināt produktu piedāvājumu;
• Nepārtraukta komunikācija ar klientiem.

Darbiniekiem

• Nodrošināt iespēju uzlabot un pilnveidot savas profesionālās zināšanas un kompetenci;
• Nodrošināt drošu komfortablu darba vidi;
• Sniegt atbalstu darba veikšanā, padarīt katra darbinieka pienākumus saprotamākus;
• Veicināt vienotību un saliedētību noteikto mērķu sasniegšanā;
• Noteikt katra darbinieka atbildību par savu rīcību un darba kvalitāti, atceroties, ka mērķi ir vienoti un kopīgi veidojam uzņēmuma veidolu un reputāciju;
• Nodrošināt, ka ražošanas process tiek veikts atbilstoši izstrādātajām tehnoloģijām un instrukcijām.

Uzņēmuma sistēmai

• Kvalitātes vadības sistēmas attīstīšana un pilnveidošana;
• Efektīva resursu izmantošana un piesārņojuma mazināšana;
• Ražošanas ātruma un efektivitātes paaugstināšana;
• Noteikta ražošanas procesu mijiedarbība.

VIDES POLITIKA

Ievads un Mērķi

ARBO Windows ir apņēmies veicināt ilgtspējīgu attīstību, nepārtraukti uzlabot savu darbību un strādāt atbildīgi. Rūpes par vidi ir neatņemama uzņēmuma atbildības un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa. ARBO Windows ir ieviesis vides pārvaldības sistēmu visās uzņēmuma darbības jomās. Šīs vides politikas mērķis ir noteikt galvenās pamatnostādnes un bāzi attiecīgajām politikas un darbības jomām uzņēmumā.

Pielietojuma sfēra

Šī vides politika ir attiecināma uz koka logu, durvju un stikla pakešu ražošanu.

Politikas pamatnostādnes

• Ikviens ARBO Windows ir atbildīgs par mūsu ieguldījumu vides aizsardzībā. Mēs izpildām savas juridiskās saistības. Mēs nodrošinām, ka mums ir nepieciešamā kompetence un prasmes, lai īstenotu mūsu atbildību vides aizsardzības jomā. Mūsu darbinieki pārzin vides aspektus, kas saistīti ar viņu darbu, un apzinās to ietekmes iespējas un nepieciešamās darbības.
• Mēs pastāvīgi uzlabojam savu veikumu vides aizsardzības jomā. Mēs pārzinām mūsu ietekmi uz vidi visos mūsu darbības posmos. Mūsu mērķis ir minimizēt nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, kas radusies mūsu darbības rezultātā, visos tās posmos un visā mūsu produktu un pakalpojumu dzīves laikā. Lai uzlabotu mūsu ieguldījumu vides aizsardzībā un energoefektivitātē, mēs izstrādājam savus produktus un darba metodes atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem un tos pastāvīgi uzlabojam. Izstrādājot ražošanas procesus, mēs ievērojam, lai tie būtu maksimāli efektīvi, kas vērsti uz vides aizsardzību! Mēs uzlabojam gan savas, gan mūsu sadarbības partneru zināšanas vides aizsardzības jautājumos.
• Mēs atbildīgi izmantojam visus resursus. Koksnes atliekas un ražošanas blakusproduktus mēs izmantojam apkurei.

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “ARBO Windows” (turpmāk tekstā ARBO Windows) ievēro jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt.

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā ARBO Windows vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā.

Privātuma politika attiecināma uz:

 • fiziskajām personām - Klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Klientam;

 • ARBO Windows ražotnes vai pārdošanas ofisa apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

 • ARBO Windows uzturētās mājaslapas apmeklētājiem.

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “ARBO Windows”, reģ. Nr.: 50103451301 , juridiskā adrese Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 25443666 (turpmāk tekstā –“ARBO Windows”), mājaslapa: arbowindows.lv

Personas datu Apstrādātājs

ARBO Windows apstrādā fizisko personu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

Piemērojamie tiesību akti:

 • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis);

 • Fizisko personu datu apstrādes likums (2018.gada 6.jūnijs).

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmuši skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

Datu apstrādes nolūki

Dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāko apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.

Personu dati tiek ievākti šādiem nolūkiem:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;

 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;

 • klientu apkalpošanai;

 • pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

 • komerciāliem nolūkiem;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • klientu apmierinātības mērījumiem;

 • norēķinu administrēšanai;

 • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

 • personāla vadībai;

 • biznesa plānošanai un analītikai;

 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus ARBO Windows.

Datu uzglabāšanas ilgums

 ARBO Windows glabā fizisko personu datus ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams nolūkiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti. Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, pamatojoties uz piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai uzņēmuma leģitīmajām interesēm. Noteiktā termiņa beigās personas dati tiek iznīcināti.

 Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana, uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība, klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, kā arī sabiedrības informēšana par savu darbību.

Datu drošība

Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

ARBO Windows nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Jūsu tiesības uz datu labošanu un atjaunināšanu

Jums ir tiesības pieprasīt mums labot vai papildināt jūsu personas datus, kā arī pārtraukt to apstrādi, ja, iepazīstoties ar mūsu apstrādātājiem personas datiem, jūs esat konstatējis, ka dati ir nepatiesi, novecojuši, nepilnīgi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.
Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@arbowindows.lv .

Informācija par sīkdatnēm

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, ARBO Windows izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās sīkdatnes.

ARBO Windows mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

 • Jūsu ekrāna iestatījumus, piemēram, teksta lielumu, valodu;

 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;

 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot ARBO Windows mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Ja ARBO Windows atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas ARBO Windows mājaslapā www.arbowindows.lv, sadaļā “Privātuma politika”.

Pēdējo reizi atjaunota 27.06.2018.

TRAUKSMES CELŠANAS INSTRUKCIJA

Izstrādāta balstoties uz Trauksmes celšanas likuma, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā. Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiktu celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju aizsardzību.

Trauksmes cēlējs - fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

 • korupciju;

 • krāpšanu;

 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;

 • sabiedrības veselības apdraudējumu, pārtikas drošības apdraudējumu, būvniecības drošības apdraudējumu, vides drošības apdraudējumu, darba drošības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

 • cilvēktiesību pārkāpumu;

 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

 • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

 • konkurences tiesību pārkāpumu.

Par trauksmes celšanu netiek uzskaitītas sekojošie ziņojumi:

 • apzināti nepateisu ziņu sniegšana;

 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;

 • ziņošanas tikai par personīgu interešu aiskārumu;

 • anonīmi trauksmes celšanas ziņojumi;

 • trauksmes celšanas ziņojumi no juridiskas personas.

Kontaktpersona SIA ARBO Windows trauksmes celšanas jautājumos ir:
Grāmatvede Sintija Gūtmane, tālr. 28355734, e-pasts: aw@arbowindows.lv

Trauksmes celšanas ziņojuma iesniegšana ir iespējama sekojošos veidos:

 • papīra formā uz aploksnes norādot “Trauksmes celēja ziņojums” nosūtot uz SIA ARBO Windows juridisko adresi: Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601;

 • elektroniski uz e-pasta adresi: aw@arbowindows.lv .

Trauksmes celšanas ziņojumam jāsatur sekojošo informāciju:

 • pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus;

 • informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;

 • informāciju par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;

 • informāciju vai par šo pārkāpumu tika ziņots iepriekš.

Rīcība trauksmes ziņojuma saņēmšanas gadījumā:

 • dienu laikā tiek izvērtēts, vai ziņojums atbilst trauksmes ziņojumu kritērijiem;

 • 3 dienu laikā pēc trauksmes celšanas ziņojuma atzīšanas/neatzīšanas iesniedzējam tiek nosūtīta atbilde;

 • gadījumos, ja ziņojuma izvērtēšanai ir nepieciešama papildus informācija ar ziņotāju sazināsies Trauksmes celšanas jautājumos atbildīgā persona;

 • divu mēnešu laika pēc Trauksmes ziņojuma atzīšanas iesniedzējam tiks aizsūtīta atbildes vēstule par Trauksmes ziņojuma izskatīšanas rezultātu vai gaitu.

Pēc ziņojuma saņemšanas kompetentā institūcija, kurai ziņojums ir piekritīgs, septiņu dienu laikā to izvērtē, lai noteiktu, vai tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par saņemtā ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule.

Ja ziņojuma izskatīšanai nepieciešama papildu informācija, ar iesniedzēju sazināsies institūcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos vai par ziņojuma izskatīšanu atbildīgā persona.

Divu mēnešu termiņā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējs tiek informēts par tā izskatīšanas rezultātu vai, ja izskatīšana vēl nav pabeigta – par ziņojuma izskatīšanas gaitu, papildus informējot arī par izskatīšanas rezultātu.

Detalizētu informāciju par trauksmes celšanas jautājumiem var iegūt www.trauksmescelejs.lv